Charakteristika MŠ

Charakteristika školního vzdělávacího programu

1. Záměry a cíle

Školní vzdělávací program s názvem „ Život kolem nás „ je vlastní program školy, který zohledňuje podmínky naší mateřské školy.

Hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte, schopného spolupracovat a komunikovat. Podporovat jeho zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou, s citovým postojem vůči ostatním lidem, ke světu kolem, k člověku a k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k historii a k tradicím.

Plánovanými činnostmi při běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, abychom v rámci jeho možností a schopností u dítěte

 • rozvíjely předpoklady pro učení, myšlení a objevování
 • osvojovaly základy hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávaly osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

2. Formy metody práce

 • Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
 • Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání
 • Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
 • Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení,didakticky cílenou činnost

3. Hlavní zásady

 • Prioritou je vždy zájem dítěte
 • Hlavní činností je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti
 • Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání
 • Uplatňujeme individuální přístup k dítěti
 • Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázené a vyvážené
 • Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem
 • Sledujeme vývoj dítěte jeho změny a pokroky, které pečlivě zaznamenáváme